Actievoorwaarden

Winactie Oranginafiets

1. Algemeen

1.1. Toepasselijkheid

1.1.1. De voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Winactie Oranginafiets” (hierna: “Actie”) die georganiseerd wordt door LF Drinks Company B.V. (Reduitlaan 25-L 4814DC Breda) (hierna: de Organisator). 1.1.2. Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze spelvoorwaarden in. 1.1.3. De Actie is ter promotie van het product Orangina (hierna: “Product”) door middel van aankoop van product maakt met kans op het winnen van een fiets. 1.1.4. Door deelnamen aan de Actie verklaren deelnemers akkoord te gaan met deze voorwaarden. 1.1.5. De Actieperiode loop van 24-6-2024 tot 14-7-2024. 1.1.6. De Actie in niet geldig in combinatie met andere acties, aanbiedingen en/of kortingen.

2. De actie

2.1 Specificaties actie

2.1.1. De Actie wordt toegankelijk gemaakt voor deelnemers die het Product kopen in de deelnemende supermarkten. 2.1.2. De Actie is van toepassing op deelnemers die gedurende de Actieperiode een Product hebben aangeschaft bij de deelnemende winkels, [supermarkt 1], supermarkt 2], [supermarkt 3] en Flink (hierna: “Deelnemende Supermarkten”). De Actie is enkel geldig bij aankopen in een fysieke winkel, met uitzondering van Flink. Online aankopen (behalve bij Flink) zijn uitgesloten van deelname. 2.1.3. Indien een deelnemer een Product aankoopt bij een van de Deelnemende Supermarkten en zijn/haar fysieke kassabon inclusief naam, e-mailadres, en telefoonnummer inlevert bij de daarvoor bestemde locatie in de supermarkt, maakt de deelnemer kans op een Oranginafiets, mits het maximaal aantal deelnemers nog niet is bereikt. 2.1.4. Indien het maximale aantal Deelnemers is bereikt vóór het einde van de Actieperiode behoudt de Organisator zich het recht voor de Actie stop te zetten. 2.1.5. Voor een geldige deelname dienen de deelnemers daadwerkelijk een Product te kopen bij de Deelnemende Supermarkten. Bij het inleveren van de kassabon gaat de deelnemer automatisch akkoord met alle voorwaarden. 2.1.6. Digitale en kopie kassabonnen verkregen via online bestelling voor bezorgen, afhalen van boodschappen in een filiaal of verkregen bij fysieke aankopen in een filiaal zijn uitgesloten van deelname. Ook bonnen waar het Product niet op vermeld staat, zijn uitgesloten van deelname. 2.1.7. Na inlevering van de bon op de daarvoor bestemde locatie (door de supermarkt te bepalen) maakt de deelnemer kans op een Oranginafiets.

2.2 Deelname

2.2.1. Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie met inachtneming van artikelen 2.2.2, 2.2.3, en 2.2.4. 2.2.2 Iedere deelnemer kan gedurende de looptijd van de Actie slecht éénmaal deelnemen. 2.2.3. Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd. 2.2.4 Aan deelname aan deze Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten om het product aan te schaffen, geen extra kosten verbonden.

2.3 Bescherming persoonsgegevens

2.3.1. De deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. 2.3.2 De Organisator deelt mede dat persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt door de Deelnemende Supermarkten bij deelname aan de Actie en dat deze gegevens zullen worden vastgelegd en verwerkt onder de zeggenschap van de Deelnemende Supermarkten. De deelnemer stemt uitdrukkelijk in met de verzameling en verwerking van voornoemde persoonsgegevens op basis van deelname aan de Actie. 2.3.3. De Organisator informeert deelnemers over hun recht op inzage in, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of om de verwerking te beperken of daartegen bezwaar te maken, alsook over het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Voor alle zaken die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens en voor het uitoefenen van voornoemde rechten, kan er een verzoek worden gericht tot de Organisator.

3. Aansprakelijkheid

3.1. Aansprakelijkheid Organisator

3.1.1. Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. De Organisator garandeert onder andere niet dat de faciliteiten in de Deelnemende Supermarkten altijd goed functioneren. 3.1.2. De Organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft. Indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt de Organisator zich het recht voor de Actie te annuleren, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden te wijzigen. In ieder geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen. 3.1.3. De Deelnemende Supermarkten zijn zelf verantwoordelijk voor het uitreiken van de prijs (de Oranginafiets). 3.1.4. De Organisator is niet verantwoordelijk voor de schade en/of diefstal van de fietsen nadat deze zijn uitgereikt aan de winnaars. De verantwoordelijkheid voor de fiets ligt na uitreiking volledig bij de winnaar.

3.2 Aansprakelijkheid derden

3.2.1. Het bepaalde in artikel 3.1.2. geldt onverminderd voor derden/toeleveranciers van de Organisator, zoals de toeleveranciers en/of fabrikanten van de Actie.

4. Slotbepalingen

4.1 Voorbehoud

4.1.1. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave: a ) Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de Actie, niet conform deze voorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden; b ) Wijzigingen en verbeteringen in de Deelnemende Supermarkten aan te brengen.

4.2 Vragen en klachten

4.2.1. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kan de deelnemer contact opnemen met de Deelnemende Supermarkt of bellen naar 076-8883000. 4.2.2. De Organisator is niet verantwoordelijk voor het juist en tijdig afhandelen van klachten en/of opmerkingen die betrekking hebben op de Deelnemende Supermarkten.